Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër) me bazë ose jo në Shqipëri.

Për regjistrimet e subdomain ".com.al, .org.al, .net.al, .edu.al", një aplikant shqiptar duhet të dëshmojë së pari se ai i përket kategorisë së organizatës përkatëse në Shqipëri.
Për jo-rezidentët, regjistrimet në këto subdomain janë bërë nëpërmjet shërbimit të kujdestarisë së Domainëve të Shqipërisë, prandaj nuk kërkohet asnjë dokument shtesë.

Aplikuesi duhet të shoqërojë kërkesën e tyre me dokumentacion mbështetës që vërteton përmbushjen e kushteve të përcaktuara nga Rregullorja e AKEP-it, nëse kërkohet nga ky i fundit.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...

Si mund ta transferoj domainin tim te Host.al

Domain qe jan nën zonën .al mund të transferohen me Kodin e Autorizimit të cilin mund ta merrni...