Domain renewal after 30 days of expiry/Rinovimi i Domainit mbas 30 diteve te skadences

ENG/To see if the available domains in HOST.AL have expired or not , please log in panel.

Each domain was expired, deleted from the database after 30 calendar days.

Any arrears or without reflecting on the system that you do or when the domain does not work please contact us.

For each domain , pay after 30 days after has expired,
if not renewed or re-register because it is re-registered by someone else then you 've lost ownership of the domain.

ALB/Për të parë nëse domainet që dispononi në HOST.AL kanë skaduar apo jo, ju lutem logohuni në panel.

Çdo domain që skadon, fshihet nga data baza mbas 30 ditëve kalendarike. Çdo pagësë e prapambetur ose e pa reflektuar në sistem qe ju bëni ose kur domaini nuk punon ju lutem na kontaktoni. Për çdo domain, të paguar mbas 30 ditëve mbasi ka skaduar, nëse nuk rinovohet apo ri regjistrohet sepse është riregjistruar nga dikush tjetër atëherë juve e keni humbur pronësinë mbi domainin.

Stafi i HOST.al
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Transfers and Domain Renewal on transfers

During the transfer of a domain name, the data on the domain including the expiration date will...

.AL Domain Registration Rules

General Rules:Applicant of an .al domain can be an entity (physical person, business or other...

Can anyone register a .al domain name?

. AL Domains can be registered by *any entity*, may this be a company or a an individual. Even...

Is a trustee fee or local presence required for .al domains?

Since May 2013, there is no more need for a Local Presence and a Trustee Fee for .al domains....

Are any restricted domains in the .al zone?

The registration of .al domains is regulated under the document titled: "On the Registration and...