Kushtet e përdorimit

Duke përdorur Shërbimet, ju pranoni të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, UDRP (përcaktuar më poshtë) dhe çdo rregullore, politikë ose marrëveshje të publikuar në bashkëpunim me shërbime specifike dhe / ose të cilat mund të miratohen ose zbatohen nga Korporata e Internetit për Emrat dhe numrat e caktuar ("ICANN"), AKEP si regjistër .al, ose qeveria shqiptare.

KJO MARRËVESHJE PERCAKTON ARBITRAZHIN E MOSMARRËVESHJEVE NDËRMJET PALËVE.
Kjo Marrëveshje Shërbimi ("Marrëveshja") përcakton kushtet dhe termat e përdorimit të regjistrimit të emrave të domeneve dhe shërbimeve përkatëse ("Shërbimet"). Në këtë Marrëveshje termat "ju" dhe "tuajat" u referohen juve dhe regjistruesit të shënuar në informacionin e kontaktit të WHOIS për emrin e domain-it. "Ne" dhe "tona" i referohen regjistruesve të Host.al Shpk dhe faqet e internetit të operuara nen kete firme, secila prej të cilave do të jetë regjistrues për emrin tuaj të domenit.


1. Marrëveshje juaj:

Duke përdorur Shërbimet, ju pranoni të gjitha termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje, UDRP (përcaktuar më poshtë) dhe çdo rregullore, politikë ose marrëveshje të publikuar në bashkëpunim me Shërbime specifike dhe / ose të cilat mund të miratohen ose zbatohen nga Korporata e Internetit për Emrat dhe numrat e caktuar ("ICANN"), AKEP si regjistër .al, ose qeveria shqiptare.

2. Ndryshimet e kesaj marrëveshje:

Kjo Marrëveshje mund të ndryshojë me kalimin e kohës, qoftë nëpërmjet ndryshimeve nga ne, ndryshimeve në politikën e AKEP apo në ligjin e zbatueshëm, të cilat mund ose nuk mund të pasqyrohen në tekstin e kësaj Marrëveshjeje. Para se ndryshim konkrete në këtë Marrëveshje të bëhen te detyrueshëm për ju (përveç ndryshimeve që rezultojnë nga një ndryshim në politikën ICANN ose në ligjin në fuqi), ne do t'ju njoftojmë për ndryshime të tilla, për shembull, duke dërguar një email tek ju në adresën tuaj të postës elektronike të regjistrimit. Nëse, si rezultat i një ndryshimi të tillë, nuk jeni dakord me termat e kësaj Marrëveshjeje, mjetet tuaja ekskluzive janë (a) për të transferuar shërbimet e regjistrimit të emrit të domain-it në një regjistër tjetër, ose (b) të anuloni Shërbimet tuaja, përfshirë domenin shërbimet e regjistrimit të emrit, me ne. Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimeve pas njoftimit të një ndryshimi në këtë Marrëveshje, tregon aprovimin tuaj për ndryshimet. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, çdo ndryshim i tillë ju detyron: (1) tridhjetë (30) ditë pasi ne t'ju njoftojmë për ndryshimin, ose (2) menjëherë nëse ndryshimi i tillë është rezultat i një politike të re ose të ndryshuar AKEP ose ligjit në fuqi.

3. Llogaria juaj:

Për të përdorur Shërbimet tona ju duhet të krijoni një llogari("Llogaria"). Ju jeni përgjegjës për mbajtjen, sigurimin, azhurnimin dhe mbajtjen e konfidencialitetit të të gjitha ID-ve dhe fjalëkalimeve dhe të gjitha qasjet dhe përdorimin e llogarisë suaj nga ju ose ndonjë palë e tretë.:

Informacionet e kontaktit te llogarise suaj dhe te dhenat tuaja nen domain (whois):

Ju duhet të siguroni disa informata të sakta, të plota dhe të sakta për ju në lidhje me informacionin e llogarisë suaj dhe në lidhje me informacionin WHOIS për emrin tuaj të domain-it. Brenda shtatë (7) ditëve nga çdo ndryshim në këtë informacion, ju duhet të përditësoni informacionin e nevojshëm për të mbajtur atë aktual, të plotë dhe të saktë. Ju duhet të dorëzoni në lidhje me ju kontaktet administrative, teknike dhe të faturimit për regjistrimin e emrit të domain -it dhe shërbimet e tjera: emrin, nje identifikues, adresën postare, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit zanor dhe numrin e faksit. Lloji i informacionit që ju kërkohet të jepni mund të ndryshojë dhe ju duhet të jepni informacion të tillë dhe të mbani informacionin aktual të Llogarisë. Mos sigurimi i informacionit të kërkuar mund të coje ne bllokim të të gjitha Shërbimeve.

Detyrimet ne lidhje me llogarine dhe informacioni i kontaktit (Whois)

- Nëse, gjatë marrjes së Shërbimeve, ju jepni informacion në lidhje me ose në emër të një pale të tretë, ju përfaqësoni dhe garantoni që ju (a) i keni njoftuar palës së tretë të zbulimit dhe përdorimit të informacionit të palës siç është përcaktuar në këtë Marrëveshje, dhe (b) ka marrë pëlqimin me shkrim të palës së tretë për dhënien e informacioneve shpjeguese dhe përdorimin e informacionit të kësaj pale siç është përcaktuar në këtë Marrëveshje.

- Ju përfaqësoni dhe garantoni që deklaratat në aplikacionin tuaj janë të vërteta dhe se asnjë Shërbim nuk është duke u prokuruar për ndonjë qëllim të paligjshëm ose abuziv, duke përfshirë, por jo kufizuar në, shkeljen e ndonjë të drejte të pronësisë intelektuale ose të drejtës tjetër; shpërndarja e malware; veprimi abuziv i botneteve; phishing, praktikat mashtruese ose mashtruese; transferimin e paautorizuar te vetja ose ndonjë pale tjetër nga ndonjë emër domain ose shërbime; falsifikimit; ose ndonjë veprimtari tjetër në kundërshtim me ligjet, rregullat ose rregulloret ("Përdorimet e paligjshme"). Dhënia e informacionit të pasaktë ose jo të besueshëm, duke mos azhurnuar informacion brenda shtatë (7) ditëve nga çdo ndryshim, duke u përfshirë në përdorime të paligjshme ose duke mos përgjigjur për më shumë se pesëmbëdhjetë (15) ditë për pyetjet nga ne në lidhje me saktësinë e informacionit të kontaktit të llogarisë dhe WHOIS do të përbëjë një shkelje të pashërueshme materiale të kësaj Marrëveshjeje dhe të jetë bazë për pezullimin dhe / ose anulimin e Shërbimeve.

- Ju jeni përgjegjës për monitorimin e rregullt të email-it të dërguar në adresën e postës elektronike në llogarinë tuaj. Ju mund të humbni të drejtat tuaja ndaj emrit të domain-it ose të drejtën tuaj për të marrë shërbimet nëse nuk reagoni në mënyrë të duhur dhe me kohë në një email të dërguar në lidhje me të.

Qasja ne llogarine tuaj

- Në mënyrë që të ndryshoni ndonjë nga të dhënat e Llogarisë ose emrit të domain-it WHOIS, duhet të keni qasje në Llogarinë tuaj. Është detyra juaj të mbrosh identifikuesin tënd të identifikimit të llogarisë dhe fjalëkalimin nga çdo përdorim i paautorizuar. Çdo person që posedon identifikuesin dhe fjalëkalimin e identifikimit të llogarisë do të ketë aftësinë dhe autorizimin tuaj për të modifikuar informacionin e Llogarisë dhe emrit të domain-it, të iniciojë transferimin e emrit të domain-it në regjistrues të tjerë, të iniciojë ndryshimet e regjistrit në emrat e domain-it tuaj që munden të ndërpresë të drejtat tuaja për të përdorur emrat e tillë të domain-it, të përditësoni ndryshimet DNS në emrin tuaj të domain-it, të cilat mund të rezultojnë në ndryshime në përmbajtjen e lidhur me emrat e domain-it tuaj dhe të ndërmarrin veprime të tjera që mund të ndikojnë ose t'i ndërpresin të drejtat tuaja qasje në emrin tuaj të domain (s) dhe / ose Shërbimet.

- Ne marrim masa paraprake për të mbrojtur informacionin që marrim tuaj nga humbja, keqpërdorimi, aksesi ose zbulimi i paautorizuar, ndryshimi ose shkatërrimi i atij informacioni dhe masat e tilla të arsyeshme përfshijnë procedurat për lëshimin e informacionit të qasjes së llogarisë për palët që pretendojnë se kanë humbur informacionin e qasjes në llogarinë. Nëse marrim masat e arsyeshme në lidhje me to, NE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS NËSE KJO MBROJTJE E ARSYESHME NUK ARRIN PARANDALIMIN E PËRDORIMIT TË PAAUTORIZUAR OSE KEQPERDORIM TË IDENTIFIKUESIT OSE PASURISË SË LLOGARISË DHE. PËRGJEGJËSIA JONË NËN NDONJË RRETHANE do të kufizohet nga kufizimi i dispozitave të përgjegjësisë të gjetura në paragrafin 12 më poshtë në këtë marrëveshje.

- Nëse na kontaktoni duke pohuar se një palë e tretë ka qasje të paautorizuar në llogarinë tuaj ose emrat e domain-it, ne mund t'ju ngarkojmë tarifat administrative, aktualisht të caktuara në 10 euro (EUR) në orë, për kohën tonë të kaluar në lidhje me këtë çështje, pavarësisht nëse e kthejmë kontrollin mbi llogarinë dhe / ose emrin e domain-it për ju. Ju do të na zhdemtoni për çdo tarifë të arsyeshme të avokatit dhe shpenzimet që mund të pësojmë në lidhje me çështjen, edhe nëse ato pagesa dhe shpenzime rrjedhin si rezultat i mbrojtjes së një veprimi, ose duke iu përgjigjur një kërcënimi të një veprimi, të iniciuar nga Ju ose një palës së tretë.

Ndarja e informacionit personal (WHOIS)

- Ne nuk botojme asnje informacion mbi poseduesin e domaineve .al

- Ne jemi te detyruar te bejme të disponueshëm informacionin e regjistrimit të emrit të domain-it që ju jepni nese kjo na kerkohet nga palëve të treta shteterore si AKEP apo institucione te tjera te percaktuara ne ligjet në fuqi. Ju në mënyrë të pakthyeshme ghiqni dorë nga çdo kërkesë dhe shkaqe veprimi që mund të keni nga një zbulim i tillë ose përdorimi i një informacioni ne te tilla raste.

- Në rast të mosmarrëveshjes mbi perkatesine e nje domaini dhe në rast se paraqitësi i kërkesës siguron informata ligjore fillestare që mund të mbështesin një kërkesë ligjore, ne do t'i japim paraqitësit të kërkesës informacionin e nevojshëm për të kontaktuar pronarin e një domaini të caktuar

- AKEP mund të krijojë ose modifikojë udhëzimet, kufizimet dhe / ose kërkesat që lidhen me sasinë dhe llojin e informacionit që ne mund ose duhet t'i bëjmë publike publikut ose subjekteve private dhe mënyrën në të cilën ky informacion është i disponueshëm. Informacion në lidhje me udhëzimet dhe kërkesat e ICANN lidhur me WHOIS mund të gjenden në http://www.akep.al

4. Shërbimet tona:

Shërbimi i rregjistrimit të një domaini

- Ne jemi një regjistrues i akredituar nga AKEP për emrat të kodit të vendit ("ccTLD") (të tilla si .al, ..com.al, .net.al, .org.al, etj.). AKEP mbikëqyr regjistrimet dhe aspekte të tjera të ccTLD. Regjistrimet e emrave të domain-it nuk janë efektive derisa administratori i regjistrit i vendos ato në fuqi. Regjistrimet e emrave të domain-it janë vetëm për afate të kufizuara që përfundojnë në datën e skadimit. Për emrat e domain-eve që krijohen si një regjistrim i ri jashtë grupit të emrave të domain-eve të disponueshëm, termi fillon në datën kur regjistrimi i emrit të domain-it është pranuar nga regjistri.

- Ne nuk jemi përgjegjës në asnjë mënyrë për ndonjë gabim, lëshim apo ndonjë veprim tjetër nga administratori i regjistrit, duke përfshirë ato që lindin ose janë të lidhura me një kërkesë për regjistrim, ripërtrirje, modifikim të rregullimeve ose transferim të regjistrimit të emrit të domain-it. Ju pranoni se regjistrimi i emrit të domain-it është një shërbim, regjistrimet e emrave të domain-it nuk ekzistojnë në mënyrë të pavarur nga shërbimet e ofruara në bazë të kësaj ose një marrëveshje regjistrimi të ngjashme me një regjistër, shërbimet e regjistrimit të emrit të domain-it nuk krijojnë interes të pronës.

- Nëse paraqitni një aplikim për regjistrimin paraprak të një emri domain, ne nuk garantojmë që emri i domain-it do të jetë i siguruar për ju, ose që do të keni qasje të menjëhershme në emrin e domain nëse siguroheni.

Shërbimi i hostimit

Përdorimi i shërbimeve të hostimit percaktohet nga Marrëveshja e Shërbimit tonë të Hostimit.

Nuk përfshihen në shërbimet:

- Mund të urdhërohet nga një gjykatë ose arbitër që të anulojë, modifikojë ose transferojë emrin e domain-it; është përgjegjësia juaj për të listuar informacionin e saktë të kontaktit në bashkëpunim me llogarinë tuaj dhe për të komunikuar me palët ndërgjyqëse, palët e mundshme dhe autoritetet qeveritare. Nuk është përgjegjësia jonë të dërgojmë urdhra të gjykatës ose komunikime të tjera për ju. Politika jonë është që të pajtohet me urdhrat e gjykatës nga gjykatat e juridiksionit kompetent si dhe me vendimet e UDRP. Nëse na kontaktoni duke na informuar se jeni duke kundërshtuar një urdhër të gjykatës nga një gjykatë kompetente, mund të vendosim një bllok të transferimit në emrin e domain-it, në pritje të rezultatit të mosmarrëveshjes. Nëse na kontaktoni duke na informuar se jeni duke kundërshtuar një vendim negativ të UDRP-së, afatet kohore dhe procedurat për ta bërë këtë janë subjekt i kërkesave të përcaktuara në UDRP. Ne nuk do të vonojmë zbatimin e një vendimi të UDRP bazuar vetëm në informimin tuaj që keni ndërmend të kundërshtoni vendimin.

Perdorimi i sherbimeve falas:

Në konsideratë për ofrimin e shërbimeve falas për të cilat ju nuk paguani një tarifë shtesë. Ne mund të shfaqim reklamime në lidhje me to nëpërmjet përdorimit të dritareve të pop-up ose pop-under, reklamave banner, audio ose video streams, appendices në email, ose ndonjë mjet tjetër reklamimi, dhe ne mund të agregojme për përdorimin tonë, përdorimin e lidhur të dhënat me anë të cookies dhe mjete të tjera të ngjashme. Ju nuk do të keni të drejtë për asnjë të ardhur që mund të fitoni si rezultat i një reklamimi të tillë. Ne mund të ndërpresim çdo Shërbim falas në çdo kohë me ose pa ju njoftuar paraprakisht.

5. Sherbimet e ofruara, e drejta e sherbimit dhe nderprerja e sherbimit:

- Ne mund të refuzojmë aplikimin për regjistrimin e emrit të domain-it ose të zgjedhim të ndërpresim ofrimin e Shërbimeve për ju për ndonjë arsye brenda tridhjetë (30) ditëve nga fillimi i Shërbimit ose rinovimi i Shërbimit. Jashtë kësaj periudhe, ne mund të ndërpresim ose pezullojmë Shërbimet në çdo kohë për arsye, të cilat, pa u kufizuar, përfshijnë (i) regjistrimin e emrave të domainit të ndaluar, (ii) keqpërdorimin e Shërbimeve, (iii) parregullsitë e pagesave, (iv) pretendimet për sjellje të paligjshme ose shkelje të të drejtës së pronësisë intelektuale të palës së tretë ose të ndonjë të drejte tjetër; (v) dështimi për të mbajtur llogarinë tuaj ose informacionin WHOIS të sakta dhe të azhurnuara; (vi) mosrespektimin e pyetjeve nga ne për më shumë se pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike, ose (vii) nëse përdorimi i Shërbimeve na përfshin në shkelje ose shkelje të pretenduar të të drejtave të një pale të tretë ose të politikave të përdorimit të pranueshëm, duke përfshirë por jo kufizuar në transmetimin e emailit të padëshiruar ose shkeljes ose shkeljes së supozuar të çdo të drejte të pronësisë intelektuale ose të drejtës tjetër. Asnjë rimbursim nuk do të bëhet kur ka një pezullim ose ndërprerje të Shërbimeve për shkak.

- Në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, ne mund të ndërpresim Shërbimet tridhjetë (30) ditë pas dërgimit të njoftimit të përfundimit me postë ose email, sipas mundësisë sonë, tek informacionet e kontaktit të WHOIS të ofruara në lidhje me regjistrimin e emrit të domain-it. Pas njoftimit të ndërprerjes, përveç shkaktarit, duhet të transferoni emrin e domainit brenda një periudhe të tillë njoftimi tridhjetë (30) ditësh ose të rrezikoni që ne të mund të fshini emrin tuaj të domain-it, të transferoni shërbimet e regjistrimit të shoqëruara me emrin tuaj të domainit tek ne ose një palë e tretë, ose pezulloni ose modifikoni Shërbimet që lidhen me emrin tuaj të domain. Nëse ndërpresim Shërbimet për një arsye tjetër përveç shkaktarit, ne do të japim një rimbursim pro rata të tarifave tuaja.

- Nëse ndërpresim ose pezullojmë Shërbimet që ju jepet në bazë të kësaj Marrëveshjeje, ne mund të bëjmë, sipas mundësisë sonë, ta bëjmë veten ose palën e tretë përfituesin e Shërbimeve të cilat janë në thelb të ngjashme me ato që ju janë dhënë më parë. Nëse kemi arsye për të ndërprerë ose pezulluar Shërbimet në lidhje me një emër domain ose në lidhje me shërbimet e tjera të ofruara përmes llogarisë suaj, mund të ndërpresim ose pezullojmë të gjitha shërbimet e ofruara përmes llogarisë suaj.

- Regjistrimi i një emri domain-i është subjekt i pezullimit, anulimit ose transferimit nga ndonjë procedurë AKEP që tani është në fuqi ose që mund të hyjë në fuqi në një datë të mëvonshme, nga çdo administrator i gjendjes civile ose i regjistrit të miratuar nga një politikë e adoptuar nga AKEP ose ndonjë politikë e miratuar nga ndonjë regjistër ose organi drejtues i ccTLD, për të korrigjuar gabimet nga ne, një regjistrues tjetër ose administratori i regjistrit në administrimin e emrit të domain-it ose për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në lidhje me emrin e domain-it ose si rezultat i ndonjë dekreti, rregulli, ligji ose rregullimi qeveritar.

6. Tarifat e shërbimit

Ju pranoni të paguani, para efektivitetit të shërbimeve të dëshiruara, tarifat e aplikueshme të Shërbimit të përcaktuara në faqen e çmimeve ose te komunikuara ne menyra te tjera. Në rast se ndonjë nga tarifat për Shërbimet ndryshon, ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t'ju dhënë njoftim paraprak tridhjetë (30) ditësh për ndryshime të tilla në faqen e çmimeve ose me mjete të tjera të arsyeshme. Ju lutemi kontrolloni faqen e Çmimeve shpesh për çdo ndryshim në tarifat tona të Shërbimeve. Të gjitha tarifat janë të pakthyeshme, pjesërisht ose tërësisht, edhe nëse regjistrimi i emrit të domain-it është pezulluar, anuluar ose transferuar para përfundimit të afatit të regjistrimit të tanishëm, përveç nëse kjo Marrëveshje parashikon në mënyrë specifike një rimbursim. Në opsionin tonë, ne mund të kërkojmë që ju të paguani taksat përmes një mjeti të pagesës të veçantë (si me kartë krediti ose me transferim bankar) ose që të ndryshoni nga një ofrues pagesash në një tjetër.

7. Probleme me pagesat

Në rast të një ngarkese të kthyer nga një kompani e kartës së kreditit (ose veprim të ngjashëm nga një ofrues tjetër i pagesave të lejuar nga ne) në lidhje me pagesën tuaj të tarifave për çdo Shërbim, ne mund të pezullojmë qasjen në çdo dhe të gjitha llogaritë që keni me ne dhe me të gjithë interesat dhe përdorimin e shërbimeve të regjistrimit të emrit të domain-it, faqeve të internetit, dhe / ose shërbimeve të postës elektronike, duke përfshirë të gjitha të dhënat e organizuara në sistemet tona, mund të supozohet nga ne, sipas rastit, ose mund të ndërpritet. Ne mund t'i rivendosim të drejtat dhe kontrollin mbi këto shërbime vetëm sipas gjykimit tonë dhe duke iu nënshtruar marrjes së tarifave të papaguara dhe taksës së rikthimit të tanishëm të përcaktuar në faqen e çmimeve ose të komunikuar ndryshe me ju. Nëse keni ndonjë problem me kartë krediti ose pagesa të tjera të pagesës, duhet të na kontaktoni në lidhje me çështjen para se të kontaktoni kartelën tuaj të kreditit ose ndonjë kompani tjetër të procesit të pagesave për të kërkuar një pagesë ose kthim të tarifave.

8. Skadimi dhe rinovimi i sherbiemve

Është përgjegjësia juaj për të mbajtur të dhënat tuaja dhe për të mbajtur perkujtues në lidhje me regjistrimin e emrit të domain-it ose shërbime të tjera. Në lidhje me shërbimet e regjistrimit të emrave të domain-it, ne do të dërgojmë me email një njoftim rinovimi përafërsisht një (1) muaj dhe afërsisht një (1) javë para çdo skadimi të emrit të domain-it. Përveç kësaj, nëse një emër domain nuk rinovohet, ne do të dërgojmë me email një njoftim shtesë rinovimi brenda pesë (5) ditëve pas skadimit të regjistrimit të emrit të domain-it. Të gjitha njoftimet e rinovimit do të dërgohen në kontaktin primar për llogarinë.

9. Skadimi i nje domaini

Menjëherë pas skadimit të afatit të shërbimit të regjistrimit të emrave të domain-it, emrat e serverëve do të fshihen nga regjistri.

Procesi i Periudhës së Riaktivizimit.

- Për një periudhë prej afro njëzet e pesë (25) ditësh pas skadimit të afatit të shërbimit të regjistrimit të emrave të domain-it, ne mund të ofrojmë një procedurë me të cilën mund të rinovohet shërbimi i skaduar i regjistrimit të emrit të domain-it. Ju pranoni të gjitha rreziqet dhe të gjitha pasojat nëse prisni deri në afatin ose pas skadimit të afatit fillestar të shërbimit të regjistrimit të emrave të domain-it, në përpjekje për të rinovuar shërbimet e regjistrimit të emrit të domain-it.

- Nëse ne ankandim shërbimet e emrit të domain-it tek një palë e tretë, ne mund të transferojmë shërbimet e regjistrimit të emrit të domain-it tek një palë e tretë. Në të cilin rast, pala e tretë që fitoi ankandin për shërbimet e emrave të domain-it do të kontrollojë shërbimet e emrave të domain-it, duke përfshirë kontrollin mbi informacionin WHOIS dhe cilësimet e DNS-së. Ju mund të rikuperoni shërbimet e regjistrimit të emrit të domain-it përpara përfundimit të periudhës së riaktivizimit, pasi që një periudhë riaktivizimi ju ka ndodhur. Ne nuk jemi të detyruar të kontaktojmë ju për të njoftuar që shërbimet e regjistrimit të emrit të domain-it janë ose janë ankand. Ne nuk duhet të paguajmë ndonjë nga të ardhurat që mund të fitojmë si rezultat i një ankandi të tillë.

10. Transferime

Transferimi i shërbimeve të emrit të domain -it tuaj do të qeveriset nga politika e transferimit të AKEP-it. Për të transferuar emrat e domain-it ju duhet së pari të identifikoheni në Llogarinë tuaj dhe të merrni EPP "AuthCode" që kërkohet për të transferuar shërbimet e domenit në një regjistër EPP. Vetëm regjistrues dhe kontaktet administrative të shënuara në informacionin e WHOIS mund të kërkojnë një Kod të EPP. Një transferim nuk do të përpunohet nëse, gjatë kësaj kohe, shërbimet e regjistrimit të emrit të domain mbarojnë.

11. Agjente dhe licensime

Nëse regjistroni një emër domain për ose në emër të dikujt tjetër, ju përfaqësoni që ju keni autoritetin ta lidhni atë person si një drejtues për të gjitha termat dhe kushtet e dhëna këtu. Nëse licencohet përdorimi i një emri të domain-it që ju regjistroheni tek ne ose tek një palë e tretë, ju mbeteni mbajtësi i emrit të domain-it të të dhënave dhe mbeteni përgjegjës për të gjitha detyrimet në ligj dhe sipas kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë por jo kufizuar në detyrimet e pagesës dhe sigurimin (dhe përditësimin, sipas nevojës) si të dhënat tuaja të plota të kontaktit, ashtu edhe informacionet e sakta teknike, administrative, të faturimit dhe kontaktit të zonës, të përshtatshme për të lehtësuar zgjidhjen në kohë të çdo problemi që lind në lidhje me emrin e domain-it dhe regjistrimin e emrit të domain-it, -Fiskimi i të drejtave të pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë ose të drejtave të tjera.

12. Kufizimi i pergjegjesise

NE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË (a) pezullim apo humbjen e SHËRBIMEVE, (b) përdorimin e shërbimeve, (c) ndërprerjen e shërbimeve ose ndërprerja e biznesit tuaj, (d) vonesat qasje ose ndërprerje të hyni në web faqen tonë ( S) OSE SHËRBIME OSE vonesa ose ndërprerje të qasjes ju përjetoni në lidhje me një emër domain të rregjistruar diku tjeter; (E) humbjes ose detyrimit vijnë nga veprimet ose ngjarjeve përtej kontrollit tonë (f) të dhënat JO-dorëzimit, keq-dorëzimit, KORRUPSIONIT, shkatërrimin ose modifikimin e tjera; (g) PËRPUNIMI I APLIKIMIT PËR REGJISTRIMIN E EMRIT TË DOMAIN; (h) HUMBJA OSE PËRGJEGJËSIA QË RRJEDH NGA PËRDORIMI I PAVLEZUAR OSE KEQPERDORIM I IDENTIFIKUESIT OSE PASURISË SË LLOGARISË SË TYRE; OSE (i) ZBATIMI I ÇDO POLITIKË TË KONVENTËS. NE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS PËR NDONJË veprim indirekt, të veçantë, të rastësishme, OSE dëmet të çdo lloji (DUKE PËRFSHIRË FITIME) pavarësisht nga forma e veprimit QOFTË NË KONTRATË, problemi (duke përfshirë neglizhencën), ose ndryshe, edhe sikur ta kemi qenë e këshilluar MUNDËSITË E DËMTIMEVE TË TJERA. NË ASNJË RAST agregat PËRGJEGJËSIA JONË MAXIMUM tejkalojë shumën totale paguar nga ju për shërbime, por në asnjë rast me shume se katërqind euro (EURO 400,00).

13. Siguri ose mbrojtje nga një humbje apo barrë tjetër financiare.

Ju na lironi, ne dhe ICANN, AKEP si operatorët e regjistrit, si dhe kontraktuesit, agjentët, punonjësit, zyrtarët, drejtorët, aksionarët dhe bashkëpunëtorët e palëve të tilla të padëmshme nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmet, kostot dhe shpenzimet, duke përfshirë pagesat e avokatëve të arsyeshëm dhe shpenzimet gjyqësore, për kërkesat e palëve të treta që lidhen me ose që rrjedhin nga kjo Marrëveshje, duke përfshirë çdo shkelje të ndonjë prej përfaqësimeve, garancive, besëlidhjeve ose detyrimeve të përcaktuara në këtë Marrëveshje, në vijim, ose përdorimin tuaj të Shërbimeve, duke përfshirë, pa kufizim, shkelje ose shkelje të supozuar nga ju, ose nga cilido tjetër duke përdorur Shërbimet, të çfarëdo prone intelektuale ose të drejtës tjetër të ndonjë personi ose subjekti, ose nga shkelja ose shkelja e pretenduar e ndonjë nga rregullat ose politikat e përdorimit të AKEP-it ose të politikave që lidhen me shërbimet e ofruara. Ne mund të kërkojmë siguri me shkrim prej jush, në të cilën ju premtoni të zhdëmtoni dhe të na mbani të padëmtuar nga kostot dhe detyrimet e përshkruara në këtë paragraf. Garancitë e tilla me shkrim mund të përfshijnë, sipas diskrecionit tonë, vendosjen e një obligacioni të performancës ose garancive të tjera të llogaritura në mënyrë të arsyeshme për të garantuar pagesën. Dështimi juaj për të siguruar siguri të tilla mund të konsiderohet nga ne që të jetë një shkelje e kësaj Marrëveshjeje nga ju dhe mund të rezultojë në humbjen e të drejtës suaj për të kontrolluar disponimin e shërbimeve të domain-it për të cilat ju jeni regjistrues dhe në lidhje me të cilën ne jemi regjistrues i regjistrimit. Ky zhdëmtim është përveç çdo dëmshpërblimi (a) të kërkuar nga UDRP, URS, ose ndonjë politikë tjetër ICANN ose ndonjë politikë e ndonjë regjistri përkatës; ose (b) të përcaktuara diku tjetër në këtë Marrëveshje.

15. Zgjidhja e mosmarreveshjeve

Ju jeni të detyruar nga të gjitha politikat e konsensusit të ICANN, AKEP dhe të gjitha politikat e ndonjë regjistri relevant, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: (i) Politikën e Zgjidhjes së Kontesteve Uniforme të Emrit të Domenit ("UDRP"), e cila është në dispozicion në http: //www.icann. org / udrp / udrp-rules-24oct99.htm dhe http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm së bashku me Rregullat e UDRP dhe të gjitha Rregullat Suplementare të çdo ofruesi të UDRP; dhe (ii) Sistemin e Shpejtë të Suspendimit (URS), i cili gjendet në http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs, së bashku me Rregullat e URS dhe të gjitha Rregullat Suplementare të çdo ofruesi të URS. UDRP dhe URS mund të ndryshohen nga ICANN (ose pasuesi i ICANN) në çdo kohë. Nëse regjistrimi ose rezervimi i emrit të domain është sfiduar nga një palë e tretë, ju do të jeni subjekt i dispozitave të specifikuara në UDRP dhe URS në fuqi në kohën kur regjistrimi i emrit të domain-it është kontestuar nga pala e tretë. Në rast mosmarrëveshjeje me emrat e domain-it lind me ndonjë palë të tretë, ju do të zhdëmtoni dhe do të na mbani të padëmshëm në përputhje me kushtet dhe afatet e UDRP-së ​​dhe URS-së. Nëse ju ose emri juaj i domain është subjekt i procesit gjyqësor, ne mund të depozitojmë kontrollin e regjistrimit të emrit të domain-it në regjistrin e organit gjyqësor, duke siguruar një palë me një certifikatë të gjendjes civile.

16. Ligji dhe mbrotja e dispozitave

Përveç rasteve të përcaktuara ndryshe në UDRP, URS ose ndonjë politikë të ngjashme të ccTLD, në lidhje me çdo mosmarrëveshje në lidhje me regjistrimin e emrave të domain-it, kjo Marrëveshje, të drejtat dhe detyrimet tuaja dhe të gjitha veprimet e parashikuara nga kjo Marrëveshje do të rregullohen nga ligjet e Republikes se Shqipërisë, sikur Marrëveshja të ishte një kontratë e lidhur tërësisht dhe kryhet tërësisht brenda Republikës së Shqipërisë.

17. Njoftime

Çdo njoftim që kërkohet të jepet sipas kësaj Marrëveshjeje nga ne tek ju, do të konsiderohet se është dhënë nëse dorëzohet në përputhje me informacionin e Llogarisë dhe / ose emrin e domain-it WHOIS që keni dhënë..

Kjo rregullore prek domainet me poshte: host.al, shqiphost.com

Keni nevojë për
ndihmë ?

Ekipi ynë është në çdo çast gati për ju

+355 42 403 910 support@host.al kontakt